blooming hotel

bestuurslid stichting blooming

Stichting blooming

Stichting blooming is eigenaar van blooming Bedrijvengroep. blooming Bedrijvengroep omvat drie onderdelen:

 • blooming hotel
 • blooming landgoed Het Hof
 • blooming beach

Stichting blooming is een onafhankelijke, ongesubsidieerde stichting met als doel het ondersteunen van maatschappelijke activiteiten op het gebied van natuur en cultuur in de regio Bergen en het creëren en faciliteren van ontwikkelingsmogelijkheden van individuen en organisaties en het verlenen van gastvrijheid in de brede zin van het woord. De Stichting beheert alle eigendommen (aandelen van de bedrijvengroep en onroerend goed) en heeft daarnaast een sociaal maatschappelijke doelstelling. Het bestuur stelt zich blijvend ten doel om de gemeenschap mee te laten genieten van de prachtige panden in de mooie omgeving en ook van alle (leerzame) activiteiten.

De Stichting is voortgekomen uit een tweetal Volkshogescholen in Bergen en is in de loop der jaren succesvol omgebouwd tot de organisatie die het nu is, waarbij leren & logeren en ontwikkeling in allerlei vormen nog steeds centraal staan en zal blijven staan. Een gezonde bedrijfsvoering moet ervoor zorgen dat alle panden in goede staat verkeren, dat er een gezonde toekomst is voor de bedrijvengroep en dat uit het rendement bij voortduring relevante maatschappelijke activiteiten voor de regio Bergen kunnen worden verricht en ondersteund. De doelstellingen van de Stichting zijn onverkort verankerd in de wijze waarop de bedrijvengroep haar activiteiten verricht, daarmee invulling gevend aan de missie:
blooming daagt je uit tot bloei te komen!

De vacature

Het huidige bestuur bestaat uit 4 leden. Het toezicht op de bedrijvengroep wordt uitgeoefend door een Raad van Commissarissen, waarin statutair twee leden van het bestuur zitting hebben. Door het aflopen van de reguliere zittingstermijn ontstaat medio 2021 een vacature in het bestuur. Voor invulling van deze vacature bestaat behoefte aan een persoon met de volgende profielkenmerken:

 • bestuurlijke ervaring
 • woon- en werkomgeving in Noord-Holland, bij voorkeur regio Noord-Kennemerland
 • gevoel/enthousiasme hebben voor de maatschappelijke doelstellingen van de stichting en in staat zijn deze in concrete initiatieven te vertalen
 • kennis van en ervaring met beheer van vastgoed
 • kennis van bedrijfsmatige processen
 • HBO/Academisch werk- en denkniveau
 • in staat zijn om missie te vertalen naar strategische beleidskaders
 • in staat inhoud te geven aan de rol van besturen op afstand

Gelet op de huidige bestuurssamenstelling gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Gevraagde tijdsinzet

Het bestuur vergadert gemiddeld 5 maal per jaar. Daarnaast kan, afhankelijk van de omstandigheden, een beroep worden gedaan op de kennis met betrekking tot specifieke portefeuillekenmerken.
Alle vergaderingen vinden in Bergen plaats en worden in onderling overleg gepland.
Leden ontvangen een vacatievergoeding en reiskosten.

Aanmelding

Mocht u belangstelling hebben voor de functie van bestuurslid dan ontvangen wij
graag uw curriculum vitae vóór 16 april 2021. Na deze datum zal zo spoedig mogelijk contact met u worden gelegd voor een eventuele uitnodiging tot een oriënterend gesprek met minimaal 2 leden van het bestuur.

Uw aanmelding met curriculum vitae kunt u per mail zenden aan Ingrid Barendregt via ingrid@weareblooming.com.
Voor nadere informatie kunt u via Ingrid Barendregt contact opnemen met de voorzitter Gerrit Stoffelsen of met Martien den Blanken. Meer informatie over blooming kunt u vinden op www.weareblooming.com.